keyboard_arrow_up

Condicions Generals de Contractació

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web www.joguinesecologiques.cat propietat de la mercantil Anna Vilardell Barcons amb 43630765H, (en endavant "JOGUINES ECOLÒGIQUES"). L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:

a) Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

b) Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions seran vàlides indefinidament i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.joguinesecologiques.cat

JOGUINES ECOLÒGIQUES es reserva el dret de modificar unilateralment les presents Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IMPORTANT: Tots els usuaris del web, independentment de la seva condició de visitants o usuaris registrats, queden subjectes a l'Avís Legal. A més, tot client, abans de donar el seu consentiment, ha de declarar que ha llegit i coneix aquestes condicions, a què quedarà subjecte i acceptarà expressament les seves termes, amb l'objecte de considerar formalitzada l'operació de compra.

 1. Productes en venda.

JOGUINES ECOLÒGIQUES ofereix una selecció de joguines de qualitat a través d'una plataforma web de comerç electrònic. Aquesta plataforma és l'únic suport a través del qual el client podrà adquirir aquests articles.

JOGUINES ECOLÒGIQUES especificarà les característiques dels productes a la venda, tal com el productor els hagi subministrat o els posi al mercat a disposició dels consumidors.

JOGUINES ECOLÒGIQUES informarà al client el preu de venda al públic de cada producte, expressat en euros (€), amb els impostos aplicables inclosos.

JOGUINES ECOLÒGIQUES es reserva el dret d'afegir i retirar qualsevol producte o servei de la botiga virtual, en qualsevol moment. Llevat que es disposi altrament, els productes de nova incorporació quedaran subjectes a les disposicions de les condicions generals de contractació des d'aquell moment. El client ha de tenir en compte que alguns dels productes suggerits tenen una oferta estacional i / o són de producció molt limitada, motius pels quals hi ha la possibilitat que en el moment de tramitar una comanda, aquests no estiguin disponibles. En aquest supòsit, JOGUINES ECOLÒGIQUES així ho informarà al client, per tal que tingui coneixement.

IMPORTANT: La venda d'alguns productes que s'ofereixen a través del web, només es permet a majors de 18 anys. Per tant, aquesta és l'edat mínima exigible per a donar-se d'alta com a client. En el moment de la gravació, el client haurà de certificar expressament aquest fet.

2. Procediment de compra.

JOGUINES ECOLÒGIQUES posa a disposició del client el següent procediment de compra seqüencial per formalitzar l'operació:

1. El client podrà escollir els productes que desitgi i els podrà afegir a la cistella de la compra tant des de la fitxa del producte, com des d'altres llocs habilitats a l'objecte. El client podrà consultar en qualsevol moment l'estat de la cistella, obtenint la informació dels productes seleccionats, el seu preu i el total acumulat d'intenció de compra. A aquesta alçada del procés, el client és lliure d'afegir o eliminar els productes que vulgui de la seva cistella.

2. Un cop el client hagi iniciat el procediment de compra mitjançant l'opció corresponent, se li mostrarà un llistat amb tots els productes inclosos en la seva comanda. També se li indicarà el preu unitari i el valor total de la cistella, sense incloure el transport.

A aquesta alçada del procés, el client encara podrà afegir o eliminar productes de la cistella, al seu lliure elecció.

Mitjançant un diagrama, el client estarà informat en tot moment en què la passos del procediment de compra es troba.

3. Si el client decideix continuar amb el procés, haurà de registrar com a client -en el cas que encara no ho fos- facilitant totes les dades que li siguin requerides. En aquest moment, haurà de declarar que ha llegit i que accepta la Política de Privacitat de JOGUINES ECOLÒGIQUES visible en qualsevol moment d'accés a la web i ara també especialment accessible a través de l'enllaç corresponent). Un cop realitzat correctament el registre, el client rebrà un missatge de benvinguda a l'adreça de correu electrònic facilitada, on se li confirmarà el nom d'usuari i la contrasenya (password), dades que seran del tot imprescindibles per accedir a l'espai d'usuaris registrats.

Si l'usuari ja consta com inscrit com a client a la base de dades de JOGUINES ECOLÒGIQUES, només caldrà que s'identifiqui mitjançant el seu correu electrònic i la contrasenya (password) per continuar amb el procés de compra.

4. A continuació, el client informarà la direcció de lliurament dels productes que desitja adquirir, que no té per què coincidir amb el seu domicili habitual (i de facturació), facilitant totes les dades requerides en l'objecte de minimitzar possibles devolucions.

5. A partir de la informació aportada pel client, JOGUINES ECOLÒGIQUES ja coneix en aquest moment del procés totes les variables que intervenen en el càlcul del preu del transport fins a destinació. Un cop calculat el sistema mostrarà l'import final a pagar (amb assegurança de transport bàsica inclosa).

Si el client decideix en aquest moment que la informació aportada és correcta i completa, se li demanarà que presti el seu consentiment per finalitzar l'operació de compra. Un cop donat aquest consentiment, la comanda no podrà ser modificat.

6. Prestat el consentiment, el client formalitzarà el pagament de l'operació mitjançant l'ús de la passarel·la de pagament bancari, transferència o ingrés a un compte corrent que serà informat en el moment de finalitzar la compra i prèvia selecció de la modalitat. En aquest cas JOGUINES ECOLÒGIQUES tramitarà l'enviament en el moment de rebre la confirmació del pagament a través del banc o altres sistemes de pagament electrònic que JOGUINES ECOLÒGIQUES posi a la seva disposició. JOGUINES ECOLÒGIQUES es reserva el dret de canviar la passarel·la i els sistemes de pagament en funció de les seves necessitats, en qualsevol moment i sense preavís.

7. Realitzats tots aquests passos, el client obtindrà per correu electrònic i de forma immediata una factura amb tots els detalls de la seva compra. Aquesta informació també serà consultable a l'històric de comandes del seu compte.

3. Forma de pagament.

JOGUINES ECOLÒGIQUES només accepta el pagament amb targetes de crèdit (Visa i Mastercard) o transferència bancària.

El sistema de pagament de JOGUINES ECOLÒGIQUES, està adscrit a la passarel·la de pagaments del BANC DE SABADELL, SA Les dades del client seran encriptades segons els protocols SSL (Secure Socket Layer), garantint d'aquesta manera la seguretat i confidencialitat de les mateixes.

Si vostè ha escollit l'opció de pagament per transferència al final de la seva compra rebrà un correu electrònic amb tota la informació necessària. En aquest moment a través del seu banc haurà de realitzar la transferència perquè així puguem procedir a la preparació de la teva comanda.

4. Preus del transport.

Tots els enviaments de la nostra botiga tenen un preu de 5.95 euros, a excepció de les comandes sol·licitades de forma urgent que tindran un preu especial detallat a l'hora de realitzar la compra.

Els costos de l'enviament s'afegeixen al preu final de la comanda. No podem gestionar comandes separats, per això la millor opció és ajuntar tots els productes que vulguis comprar una mateixa comanda.

Per compres superiors a 65 euros, enviament gratuït a domicili (Península i Balears).

5. Transport i entrega.

JOGUINES ECOLÒGIQUES gestionarà els enviaments nacionals i internacionals a l'adreça d'enviament facilitada pel client durant el procés de compra. No es realitzarà cap enviament a apartats de correus de cap país del món. Les despeses de transport es calcularan en funció de la direcció d'enviament facilitada.

JOGUINES ECOLÒGIQUES seleccionarà l'agència de transports que més li convingui en cada moment i per a cada destinació a fi d'aconseguir un servei el més eficaç i fiable possible i expedirà la comanda dins de les 48-72 hores, (màxim) següents a la recepció de la mateixa (a excepció del cap de setmana o festius que ho farà el primer dia hàbil següent) i després de ser confirmat el pagament, sempre que els productes estiguin disponibles i no hi hagi circumstàncies de força major que ho impedeixin. L'agència de transports seleccionada lliurarà la comanda dins el termini que tingui establert segons la destinació i tipus de servei utilitzat. En tots els casos, un cop lliurada la mercaderia al transportista, el sistema enviarà al client un correu electrònic amb un codi que li permetrà fer un seguiment de l'enviament a través del web del transportista. JOGUINES ECOLÒGIQUES no es responsabilitzarà de les demores en el lliurament ocasionats exclusivament per causes imputables a l'agència de transports o en factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

Per norma general, les agències de transport realitzen diversos intents de lliurament de la mercaderia. Si finalment aquesta resulta retornada i s'acrediten els diversos intents de lliurament, el client no tindrà cap dret a que li sigui reintegrat l'import de la seva compra. En qualsevol cas, JOGUINES ECOLÒGIQUES no gestionarà mai el reenviament de la mercaderia.

En els enviaments internacionals, les despeses d'enviament engloben el transport, l'assegurança bàsic i el despatx de duanes d'origen. No queden inclosos en cap cas les despeses d'importació ni tampoc els altres impostos (aranzels) que poguessin generar-se en la duana de destinació. Serà el destinatari qui es farà càrrec de totes aquestes despeses i impostos, tant si la mercaderia és lliurada o no, així com també la seva tramitació.

El client ha de tenir una especial cura en tot el que assenyali la normativa específica del país de destinació de l'enviament pel que fa a la importació dels articles adquirits. JOGUINES ECOLÒGIQUES no accepta cap responsabilitat ni exerceix control sobre aquestes condicions normatives específiques del país de destinació.

JOGUINES ECOLÒGIQUES no serà responsable en cap cas de les demores que poguessin produir-se en el despatx duaner, ni si les autoritats locals decidissin confiscar total o parcialment el contingut inclòs en un enviament. No s'acceptarà cap tipus de reclamació per aquest concepte.

JOGUINES ECOLÒGIQUES posa a disposició dels seus clients, un punt de recollida a Vic (Pl. Dels Màrtirs, 22, baixos). Aquest servei és gratuït, però està condicionat a l'horari d'obertura de la botiga. La recollida estarà disponible 24 hores després de la compra.

Tarda: 17h a 19: 30h (de dimarts a divendres)

Dissabtes matí: de 10: 00h a 13: 30h

(Dissabte tarda i dilluns tancat)

6. Desestiment i devolució d'una comanda.

En el cas que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, caldrà que el destinatari ho faci constar per escrit a l'albarà de lliurament que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l'enviament, acompanyat de la seva signatura. Després, caldrà que ho comuniqui JOGUINES ECOLÒGIQUES, per escrit, en un termini màxim de catorze dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall. Cal que el destinatari conservi el / s producte / s deteriorat / s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Un cop realitzades les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, JOGUINES ECOLÒGIQUES reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, JOGUINES ECOLÒGIQUES es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, caldrà que el client ho comuniqui per escrit a JOGUINES ECOLÒGIQUES, en un termini màxim de catorze dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar el / s producte / s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Un cop fetes les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, JOGUINES ECOLÒGIQUES reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, JOGUINES ECOLÒGIQUES es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix tornar algun producte, menys els productes considerats especials, disposarà de catorze dies hàbils des de la data de recepció de l'enviament. Caldrà que el client ho comuniqui prèviament a JOGUINES ECOLÒGIQUES, per escrit, dins el termini indicat. El destinatari haurà de guardar el / s producte / s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de retornar aquest / s producte / s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com les despeses duaneres, si n'hi ha. Un cop rebut / si fetes les comprovacions oportunes, JOGUINES ECOLÒGIQUES reemborsarà el seu import mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè va utilitzar en el moment d'efectuar la compra, dins el termini màxim de trenta dies des de la data de recepció del / s producte / s a les seves instal·lacions.

Les comandes han de ser retornats a la següent adreça:

JOGUINES ECOLÒGIQUES

Plaça dels Sants Màrtirs, 22 baixos

08500-Vic (Barcelona)

Espanya

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complets i / o en perfecte estat.

7. Legislació i Jurisdicció aplicables.

La confecció, aplicació i interpretació d'aquestes condicions generals de contractació per part de qualsevol òrgan arbitral o judicial queden subjectes a la normativa establerta en l'ordenament jurídic espanyol.

Les parts s'obliguen a intentar solucionar les controvèrsies que puguin sorgir davant d'un òrgan arbitral de la província de Barcelona que pugi emetre un laude vinculant.

Si l'assumpte pren la via judicial, per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre el client i JOGUINES ECOLÒGIQUES, les parts acorden sotmetre la resolució de la mateixa als jutjats i tribunals de la Província de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En el tràfic internacional, les parts se sotmeten expressament a l'ordenament jurídic espanyol pel que fa a l'aplicació i interpretació d'aquestes condicions generals i els àrbitres i òrgans judicials espanyols de la ciutat de Barcelona com a fur per resoldre possibles litigis judicials. Aquest fur queda establert sense perjudici de l'aplicació del Reglament 44/2001 CE i altres normes internacionals subscrites per Espanya en matèria de furs i lleis aplicables a consum en el comerç internacional.