Condicions Generals de Contractació

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes  a través del lloc web www.joguinesecologiques.cat propietat de la mercantil Anna Vilardell Barcons amb 43630765H, (en endavant “JOGUINES ECOLOGIQUES”). L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.

b) Que es una persona amb capacitat suficient per a contractar.

c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions seran vàlides indefinidament i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.joguinesecologiques.cat

JOGUINES ECOLOGIQUES es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 IMPORTANT: Tots els usuaris del web, independentment de la seva condició de visitants o usuaris registrats, queden subjectes a l’Avís Legal. A més, tot client, abans de prestar el seu consentiment, declararà que ha llegit i coneix aquestes condicions, a les  que quedarà subjecte i n’acceptarà expressament els seus termes, a l’objecte de considerar formalitzada l’operació de compra.

 1. Productes a la venda.

JOGUINES ECOLOGIQUES ofereix una selecció de joguines de qualitat a través d’una plataforma web de comerç electrònic. Aquesta plataforma és l’únic suport a través del qual el client podrà adquirir aquests articles.

JOGUINES ECOLOGIQUES especificarà les característiques dels productes a la venda,  tal com el productor els hi hagi subministrat o els posi al mercat a disposició dels consumidors.

JOGUINES ECOLOGIQUES informarà al client el preu de venda al públic de cada producte, expressat en euros (€), amb els impostos aplicables inclosos.

JOGUINES ECOLOGIQUES es reserva el dret d’afegir i retirar qualsevol producte o servei de la botiga virtual, en qualsevol moment. A menys que es disposi d’una altra manera, els productes de nova incorporació quedaran subjectes a les disposicions de les condicions generals de contractació des d'aquell moment.  El client ha de tenir en compte que alguns dels productes suggerits tenen una oferta estacional i/o són de producció molt limitada, motius pels quals existeix la possibilitat de que en el moment de tramitar una comanda, aquests no estiguin disponibles. En aquest supòsit, JOGUINES ECOLOGIQUES així ho informarà al client, per tal de que en tingui coneixement.

IMPORTANT:  La venda d’alguns productes que s’ofereixen a través del web, només és permesa a majors de 18 anys. Per tant, aquesta és l’edat mínima exigible per donar-se d’alta com a client. En el moment de l’enregistrament, el client haurà de certificar expressament aquest fet.

2. Procediment de compra.

JOGUINES ECOLOGIQUES posa a disposició del client el següent procediment de compra  seqüencial per tal de formalitzar l’operació:

1. El client podrà escollir els productes que desitgi  i els podrà afegir al seu cistell de la compra tant des de la fitxa del producte, com des d’altres llocs habilitats a l’objecte.  El client podrà consultar en qualsevol moment l’estat del seu cistell, obtenint la informació dels productes escollits, el seu preu i el total acumulat d’intenció de compra. A aquesta alçada del procés, el client és lliure d’ afegir o eliminar els productes que vulgui del seu cistell.

2.  Un cop el client hagi iniciat el procediment de compra mitjançant l’opció corresponent, se li mostrarà un llistat amb tots els productes inclosos en la seva comanda. També se li indicarà el preu unitari i el valor total del seu cistell, sense incloure el transport.

A aquesta alçada del procés, el client encara podrà afegir o eliminar productes del seu cistell, a la seva lliure elecció.

Mitjançant un diagrama, el client estarà informat en tot moment en quin del passos del procediment de compra es troba.

3.  Si el client decideix continuar amb el procés, s’haurà de registrar com a client –en el supòsit de que encara no ho fos- facilitant totes les dades que li siguin requerides.  En aquest moment, haurà de declarar que ha llegit i que accepta la Política de Privadesa de JOGUINES ECOLOGIQUES visible en qualsevol moment d’accés a la web i ara també especialment accessible a través del  link corresponent). Un cop realitzat  correctament el registre, el client rebrà un missatge de benvinguda a l’adreça de correu electrònic facilitada, on se li confirmarà el nom d’usuari i la paraula de pas (password), dades que seran del tot imprescindibles per accedir a l’espai d’usuaris registrats.

Si l’usuari ja consta com inscrit com a client a la base de dades de JOGUINES ECOLOGIQUES, només caldrà que s’identifiqui mitjançant el seu correu electrònic i la paraula de pas (password) per continuar amb el procés de compra.

4.  A continuació, el client informarà l’adreça de lliurament dels productes que vol adquirir, que no té perquè coincidir amb el seu domicili habitual (i de facturació), facilitant totes les dades requerides a l’objecte de minimitzar possibles devolucions.

5.  A partir de la informació aportada pel client, JOGUINES ECOLOGIQUES ja coneix en aquest moment del procés totes les variables que intervenen en el càlcul del preu del transport fins a destinació. Una vegada calculat, el sistema mostrarà l'import final a pagar (amb assegurança de transport bàsica inclosa).

Si el client decideix en aquest moment que la informació aportada és correcta i complerta, se li demanarà que presti el seu consentiment per finalitzar l’operació de compra.  Una vegada donat aquest consentiment, la comanda no podrà ser modificada.

6. Prestat el consentiment, el client formalitzarà el pagament de l’operació mitjançant l’ús de la passarel·la de pagament bancari, transferència o ingrés a un compte corrent que serà informat en el moment de finalitzar la compra i prèvia selecció de la modalitat. En aquest cas JOGUINES ECOLOGIQUES tramitarà l’enviament en el moment de rebre la confirmació del pagament a través del banc o altres sistemes de pagament electrònic que JOGUINES ECOLOGIQUES posi a la seva disposició. JOGUINES ECOLOGIQUES es reserva el dret de canviar la passarel·la i els sistemes de pagament en funció de les seves necessitats, en qualsevol moment i sense cap preavís.

7. Realitzats tots aquests passos, el client obtindrà per correu electrònic i de forma immediata una factura amb tots els detalls de la seva compra. Aquesta informació també serà consultable a l'històric de comandes del seu compte.

3. Forma de pagament.

JOGUINES ECOLOGIQUES només accepta el pagament amb targetes de crèdit (Visa i Mastercard), Pay-Pal o transferència bancaria.

El sistema de pagament de JOGUINES ECOLOGIQUES, està adscrit a la passarel·la de pagaments del BANC DE SABADELL, S.A. Les dades del client seran encriptades segons els protocols SSL (Secure Socket Layer), garantint d’aquesta manera la seguretat i confidencialitat de les mateixes.

Si vostè ha escollit l'opció de pagament per transferència o Pay-Pal al final de la seva compra rebrà un e.mail amb tota la informació necessària. En aquest moment a través del seu banc haurà de realitzar la transferència perquè així puguem procedir a la preparació de la teva comanda.

4.Tarifes de transport.

Tots els enviaments de la nostra botiga tenen un preu únic de 3.75 euros, a excepció de les comandes sol·licitades de forma urgent que tindran un preu especial detallat a l'hora de realitzar la compra.

Els costos de l'enviament s'afegeixen al preu final de la comanda. No podem gestionar comandes separats, per això la millor opció és ajuntar tots els productes que vulguis comprar una mateixa comanda.

Per compres superiors a 65 euros, enviament gratuït a domicili (Península i Balears).

5. Transport i lliurament.

JOGUINES ECOLOGIQUES gestionarà els enviaments nacionals i internacionals a l’adreça d’enviament facilitada pel client durant el procés de compra. No es realitzarà cap enviament a apartats de correus de cap país del món. Les despeses de transport es calcularan en funció de l’adreça d’enviament facilitada.

JOGUINES ECOLOGIQUES  seleccionarà l’agència de transports que més li convingui en cada moment i per cada destí a l’objecte d’aconseguir un servei el més eficaç i fiable possible i expedirà la comanda dins les 48-72 hores, (màxim)  següents a la recepció de la mateixa (a excepció del cap de setmana o festius que ho farà el primer dia hàbil següent)i després de ser confirmat el pagament, sempre hi quan els productes estiguin disponibles i no hi hagi circumstàncies de força major que ho impedeixin. L'agència de transports seleccionada lliurarà la comanda dins el termini que tingui establert segons el destí i tipus de servei utilitzat. En tots els casos, una vegada lliurada la mercaderia al transportista, el sistema enviarà al client un correu electrònic amb un codi que li permetrà fer un seguiment de l’enviament a través del web del transportista. JOGUINES ECOLOGIQUES  no es responsabilitzarà de les demores en el lliurament ocasionades exclusivament per causes imputables a l'agència de transports o a factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

Per norma general, les agències de transport realitzen diversos intents de lliurament de la mercaderia. Si finalment aquesta resulta retornada i s'acrediten els diversos intents d'entrega, el client no tindrà cap dret a que li sigui reintegrat l'import de la seva compra. En qualsevol cas, JOGUINES ECOLOGIQUES  no gestionarà mai el reenviament de la mercaderia.

En els enviaments internacionals, les despeses d’enviament engloben el transport, l’assegurança bàsica i el despatx de duanes d’origen. No hi queden incloses en cap cas les despeses d’importació ni tampoc els altres impostos (aranzels) que es poguessin generar en la duana de destí.  Serà el destinatari qui es farà càrrec de totes aquestes despeses i impostos, tant si la  mercaderia és lliurada com si no, així com també la seva tramitació.

El client haurà de tenir una especial cura en tot allò que assenyali la normativa específica del país de destinació de l’enviament pel que fa a la importació dels articles adquirits. JOGUINES ECOLOGIQUES no accepta cap responsabilitat ni exerceix cap control sobre aquestes condicions normatives especifiques del país de destí.

JOGUINES ECOLOGIQUES  no serà responsable en cap cas de les demores que poguessin produir-se en el despatx duaner, ni si les autoritats locals decidissin confiscar total o parcialment el contingut inclòs en un enviament. No s’acceptarà cap tipus de reclamació per aquest concepte.

JOGUINES ECOLOGIQUES posa a disposició dels seus clients, un punt de recollida a Vic (Pl. Dels Màrtirs 22, bxs). Aquest servei és gratuït, però està condicionat a l'horari d'obertura de la botiga. La recollida estarà disponible 24 hores després de fer la compra.

Matí: 9: 30h a 11: 30h (de dimarts a divendres)

Tarda: 17h a 19:30h (de dimarts a divendres)

Dissabtes matí: de 9:30h a 13:30h

(Dissabte tarda i dilluns tancat)

6. Desistiment i devolució d'una comanda.

En el cas  que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, caldrà que el destinatari ho faci constar per escrit en l’albarà d'entrega que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l’enviament, acompanyat de la seva signatura. Després, caldrà que ho comuniqui JOGUINES ECOLOGIQUES, per escrit, dins un termini màxim de catorze dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall.  Cal que el destinatari conservi el/s producte/s deteriorat/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Un cop realitzades les gestions i comprovacions escaients, i dins d’un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, JOGUINES ECOLOGIQUES  reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè va fer servir en el moment d’efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, JOGUINES ECOLOGIQUES  es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, caldrà que el client ho comuniqui per escrit a JOGUINES ECOLOGIQUES , en un termini màxim de catorze dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar el/s producte/s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Un cop fetes les gestions i comprovacions escaients, i dins d’un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, JOGUINES ECOLOGIQUES reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè va fer servir en el moment d’efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, JOGUINES ECOLOGIQUES es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix retornar algun producte, menys els productes considerats especials, disposarà de catorze dies hàbils des de la data de recepció de l’enviament. Caldrà que el client ho comuniqui prèviament a JOGUINES ECOLOGIQUES, per escrit, dins el termini indicat.  El destinatari haurà de guardar el/s producte/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de retornar aquest/s producte/s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com també les despeses duaneres, si n’hi haguessin. Un cop rebut/s i fetes les comprovacions escaients, JOGUINES ECOLOGIQUES reemborsarà el seu import mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè va fer servir en el moment d’efectuar la compra, dins el termini màxim de trenta dies des de la data de recepció del/s producte/s en les seves instal·lacions.

Les comandes cal que siguin retornades a la següent adreça:

Joguines Ecològiques

Plaça dels Màrtirs, 22 bxs

08500-Vic (Barcelona)

España

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en que per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complerts i/o en perfecte estat.

7. Legislació i Jurisdicció aplicables.

La confecció, aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals de contractació per part de qualsevol òrgan arbitral o judicial queden subjectes a la normativa establerta en l’ordenament jurídic espanyol.

Les parts s’obliguen a intentar solucionar les controvèrsies que puguin sorgir davant un òrgan arbitral de la província de Barcelona que pugi emetre un laude vinculant.

Si l’assumpte pren la via judicial, per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre el client i JOGUINES ECOLOGIQUES, les parts acorden sotmetre la resolució de la mateixa als jutjats i tribunals de la Província de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En el tràfic internacional, les parts es sotmeten expressament a l’ordenament jurídic espanyol pel que fa a l’aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals i als àrbitres i òrgans judicials espanyols de la ciutat de Barcelona com a fur per resoldre possibles litigis judicials.  Aquest fur queda establert sense perjudici de l’aplicació del Reglament 44/2001 CE i altres normes internacionals subscrites per l’Estat Espanyol en matèria de furs i lleis aplica